top of page

תוכנית מנהיגות מקומית - בית שאן

תכנית מנהיגות מקומית במטרה להכשיר ולייצר רשת רב מגזרית של מובילי שינוי, הפועלת לחיזוק החוסן הכלכלי-חברתי המקומי. 
התוכנית תפעל לקדם:

  • חיזוק יכולתה של העיר לעמוד בפני אתגריה ולהצמיח מתוכה מנהיגות מחוללת שינוי.

  • הגברת אמון בין הגורמים השונים הפועלים בעיר וחיזוק שיתופי הפעולה.

  • פיתוח אישי של מובילי שינוי עירוניים תוך חיזוק יכולות הובלה והשפעה שלהם.

תכני המפגשים פתוחים למשתתפי התוכנית ולבוגרי התוכנית בלבד.

אירוע השקה

אירוע חגיגי להשקת מחזור 2 של תכנית המנהיגות המקומית

1

היכרות עם המפה המקומית

במפגש נעסוק בהיכרות מעמיקה יותר בנכסים והמאפיינים של העיר.
נפגוש נציגים של העירייה ושל ארגונים הפועלים בעיר, נעסוק בהסתכלות על נכסי העיר ונדון באפשרויות השונות למינוף אותם נכסים להזדמנויות.

2

חגיגות 75 לישראל עם פדרציית קליבלנד

כל ישראל ערבים זה לזה!
קהילות קליבלנד, סנט פטרסבורג, עמק המעיינות ובית שאן נרגשות לחגוג יחד 75 שנים למדינת ישראל

3

סמינר קהילות ושייכות בבית שמש

העיר בית שמש נמצאת בשני העשורים האחרונים בצמיחה מואצת שהביאה לשינויים מרובים במבנה הקהילתי.
אחד השינויים שנוצרו הוא התפתחותם של תתי קהילות מגוונות, שמנהלות אורח חיים שונה מהותית מקהילות אחרות בעיר, ולעיתים גם בנפרדות מקהילות אחרות בעיר.
בסמינר בבית שמש נעסוק באופן בו קהילות שונות מתפתחות תחת אותו אקלים רשותי, נראה אופנים שונים של קהילתיות ונתעמק במושגי בסיס של קהילה ומוביליות חברתית.

4

יחסים

המפגש יעסוק במאפיינים של יחסים.
נתעמק באמון, חשיבותו וכלים ליצירתו. נלמד מנהיגות הסתגלותית ואת ערכה של הסתכלות מערכתית בעת יצירה של שינוי.

5

סמינר סיפור מקומי בירוחם

הסמינר יעסוק בנושא של נרטיב מקומי וקהילתי.
ירוחם היא עיר צומחת אשר חוה בשנים האחרונות התעצבות מחודשת של הסיפור המקומי.
בסמינר נעסוק בסיפורה של מסורתיות בעיר קטנה, נלמד מושגים בהכנסת אורחים ובעיצוב שיתופי של נרטיב מקומי.

6

שלטון מקומי

תקציר

7

סמינר קרית שמונה אזוריות

תקציר

8

שיחות אישיות

תקציר

9

הכנה אישית למשלחת לקליבלנד

תקציר

10

הסיפור שלנו

תקציר

11

הכנה קבוצתית למשלחת לקליבלנד

תקציר

12

יציאת המשלחת לקליבלנד

תקציר

13

סיכום המשלחת

תקציר

14

הכנה לאירוח סמינר מקומי

תקציר

15

אירוח סמינר מקומי

תקציר

16

אירוע סיום ופרידה

תקציר

17

bottom of page