top of page

גשר לעתיד

רשויות מקומיות  |  קהילות  |  ארגונים

אנו מובילים
 
ראייה מערכתית, שיתופי פעולה, קבלת החלטות מבוססות נתונים באמצעות הכלים שאנו מפתחים

השליחות שלנו
 
צמצום פערים בין מרכז ופריפריה
אנו מאמינים
 
כי הכוח לשנות נמצא בידיים של כל אחד ואחת מאתנו

מי אנחנו

 

Analysis

Planning

Delivery

גשר לעתיד הוקמה בשנת 2005, ב-18 השנים האחרונות אנו פועלים להתחדשות חברתית-עירונית ברשויות הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, תוך הסתכלות הוליסטית על השותפים במרחב ויצירת אימפקט משותף.


אנו פועלים לחיזוק חוסנה של הקהילה דרך ראיית הנכסים, היכולות והידע הנמצאים אצל הארגונים והקהילה, ומסייעים לממש אותם לטובת כלל המרחב.


אנו מלווים רשויות, אשכולות, פעילים קהילתיים, גופים עסקיים וגופי ממשל ליצירת מגוון שותפויות בעלות ערך.


תהליכי ההתערבות והפיתוח מבוססים על כלי מדידה והערכה מתקדמים אשר פותחו על ידינו אשר מודדים ומעריכים את יכולות הרשות, תשתיות למוביליות חברתית, שחקנים מעורבים וחוסנה של קהילה.

bottom of page